Francesco Bonami’s talk at the Bauhaus Foundation, Tel Aviv, 2019